PCL特征点与配准(1)

  • 时间:
  • 浏览:4

                                                                                 可视化特性角点  

关于输入另有另一个 具体的物体的点云,从场景中找出与该物体点云相匹配的,你这名 方法都时需用来抓取指定的物体等等,具体的代码的解释如下,时时需到的一些基础的知识,在前一天的博客中全是提及,其中用到的一些方法都时需翻阅前面的博客,当然有大问题都时需关注公众号,与众多爱好者一起交流